Alapítvány - Mattolna

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Alapítvány

A "MATTOLNA TEHETSÉGKUTATÓ" ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Kérjük adója 1%-val támogassa alapítványunkat)
Mattolna Tehetségkutató Alapítvány
Adószám: 18867899-1-17


Preambulum:

Alulírott alapító attól a felismeréstil vezérelve, hogy támogassa az ifjúsági sakkozás népszerősítését, a tehetségeket és felkutatásukat, a Polgári Törvénykönyvril szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. §-ai és a közhasznú szervezetekril szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány létrehozását határozta el:

1) Az Alapító: Papp Csaba


lakcím: 7144 Decs, Öreg u.53

anyja neve: Pfundtner Etelka


születési hely, idi: Szekszárd, 1964. június 16.


állampolgársága: magyar


2) Az Alapítvány neve: „Mattolna Tehetségkutató” Alapítvány


3) Az Alapítvány székhelye: 7144 Decs, Öreg u.53


4) Az Alapítvány célja:


Az Alapítvány célja az ifjúsági sakkozás népszerősítése, a tehetségkutatás és - fejlesztés támogatása.
Az alapítvány támogat minden olyan egyént, közösséget, rendezvényt és kiadványt, amely az ifjúsági sakkozás fejlődését elősegíti, továbbá mindezek publikálásához hozzájárul.
Az Alapítvány alaptevékenységének körébe tartozik a sakktehetségek képzéséhez tartozó programok támogatása, a sakkozó gyerekek jogszabályoknak megfeleli táboroztatása, versenyeztetése itthon és külföldön egyaránt.
Az alapítvány támogatást nyújt sakkoktató programok, könyvek és egyéb kiadványok megjelenéséhez, sakkozással kapcsolatos honlapok működtetéséhez. Az Alapítvány segíti továbbá, a Tolna-megyében folyó iskolai
sakkoktatást és szükség esetén rendszeres versenyzési lehetőséget biztosít a megyében. Lehetőségeihez mérten segít más alapítványok, egyesületek vagy szervezetek hasznos és közhasznú feladatainak ellátásában.


Az alapítvány típusa: közhasznú alapítvány.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége során neveléssel és oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, kulturális tevékenységgel valamint sporttevékenységgel – a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – összefüggi feladatokat lát el.

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 4.§ (1) bek. szerinti tagsággal nem rendelkezik.

Szekszárd, 2008. március 15.
Papp Csaba
alapító


„Mattolna Tehetségkutató” Alapítvány Alapító Okirata


5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott 200.000.-Ft azaz
Kettőszázezer forint készpénz.

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás formájában, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerüli költségekre használható fel a jelen pontban meghatározott módon.

Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fi-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében.

Az Alapítványhoz bármely bel-és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történi kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

A kuratórium

6) Az Alapítvány kezeli szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fi.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

1. Papp Csaba a kuratórium elnöke ( a továbbiakban: elnök)
lakcím: 7144 Decs, Öreg u.53.
anyja neve: Pfundtner Etelka
   születési hely, idi: Szekszárd, 1964. június 16.
állampolgársága: magyar

2. Molnár Béla

   lakcím: 7030 Paks, Fenyves u.13.
   anyja neve: Bátorffy Mária
   születési hely: Kecskemét, 1965. szeptember 19.
   állampolgársága: magyar
3. Szabóné Tengerdi Mária

  lakcím:7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 1/B 2.e.8.a.
  anyja neve: Ódor Anna
  születési hely, idi: Szekszárd, 1962. április 13.
  állampolgársága: magyarSzekszárd, 2008. március 15.
Papp Csaba
alapító


„Mattolna Tehetségkutató” Alapítvány Alapító Okirata


Az Alapítvány képviselői: Papp Csaba elnök Molnár Béla kuratóriumi taggal
együtt

Molnár Béla kuratóriumi tag Papp Csaba elnökkel
együtt

A képviselet módja: ketten együttesen

Az Alapítvány képviselii az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthatnak. A
képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatában jelöli meg.

A kuratóriumi tagokat és az elnököt az elnökség tekintetében az Alapító határozatlan idire
kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben vonható vissza. A Kuratórium dönt a pénz
és más alapítványi tulajdonban lévi eszközök alapítványi célnak megfeleli felhasználásáról,
jogköre továbbá saját mőködési rendjének kialakítása.

Nem jelölheti ki, illetve nem hozható létre olyan kezeli szerv (szervezet), amelyben az
Alapítók – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására
meghatározó befolyást gyakorolhatnak [Ptk. 74/C. § (3) bek.].

A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek
okozott kárért az Alapítvány a felelis. A kuratóriumi tag az általa e miniségében az
Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5)
bek.].

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente
egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat
munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A Kuratóriumot bármely két kuratóriumi tag együttesen írásban hívja össze. Szabályszerőnek
az összehívás akkor minisül, ha a tagok az ülésril legalább nyolc nappal az ülés idipontját
megelizien írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról és napirendjéril leírást kapnak.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Kuratórium akkor
határozatképes, ha a szabályszerően összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok
több mint fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén az ülést meg kell ismételni, amelyet bármely két kuratóriumi tag
együttesen írásban hív össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor minisül, ha a tagok az
ülésril legalább nyolc nappal az ülés idipontját megelizien írásban értesülnek.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.

-3-

Szekszárd, 2008. március 15.
Papp Csaba
alapító
Elittünk, mint tanúk elitt

1. 2.

„Mattolna Tehetségkutató” Alapítvány Alapító Okirata


A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékezteti készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek, határozatainak tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzik számaránya. Az elnök az emlékeztetőkből – és a döntésekről, határozatokról külön is – nyilvántartást vezet.

A kuratórium döntéseit, határozatait az elnök közli az érintettekkel a döntés illetve határozat meghozatalától számított 8 munkanapon belül, írásban. Az elnök a döntéseket 15 munkanapon belül egy az alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza.

Az elnök gondoskodik arról, hogy az alapítvány irataiba bárki betekinthessen, arról felvilágosítást kapjon, illetve saját költségén másolatot készíthessen minden hétfőre és szerdára esi munkanapon 18.00 órától 19.00 óráig az alapítvány székhelyén.

Az elnök évente az Alapítvány éves beszámolójával együtt köteles közhasznúsági jelentést tenni az Alapítóknak, a Kuratóriumnak és a Felügyeli Bizottságnak. Az Alapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik, melyről a Kuratórium minisített többséggel – az összes kuratóriumi tag 2/3-a
szavazatával – határoz.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

• a számviteli beszámolót,
• a költségvetési támogatás felhasználását,
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
• a cél szerinti juttatások kimutatását,
• a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a  helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a  települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott  támogatás mértékét,
• a közhasznú szervezet vezeti tisztségviselőinek nyújtott juttatások  értékét, illetve összegét,
• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki  betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A  közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a
tárgyévet követi évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján,  ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérheti módon  közzétenni.

Az Alapítvány közhasznú működése módjának és szolgáltatásai igénybevétele módjáról a világhálón keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot a http://mattolna.hu című honlapon.


Szekszárd, 2008. március 15.
Papp Csaba
alapító

„Mattolna Tehetségkutató” Alapítvány Alapító Okirata


Felügyeli bizottság

Az alapítók az Alapítvány gazdálkodásának és működésének ellenőrzésére háromtagú
Felügyeli Bizottságot hoznak létre, mivel várhatóan az Alapítvány éves bevétele az ötmillió
forintot meghaladja. A Felügyeli Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg. A Felügyeli
Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyeli bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések
összehívását a Felügyeli Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a
napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.

A Felügyeli Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatképtelenség
esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolcnapos időközzel kell
kitőzni. A megismételt ülés a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes.

A Felügyeli Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről számozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait sorszámozza.

A Felügyeli Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek keretében
az elnöktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
Felügyeli Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Felügyeli Bizottság tagja kötelesek az elnököt tájékoztatni és kuratóriumi ülés
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - az Alapítvány működése során olyan jogszabály sértés vagy az Alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sérti esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé -a Kuratórium felelősségét megalapozó tény vetődött fel. A kuratóriumi ülést a Felügyeli Bizottság indítványára – az indítvány megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyeli Bizottság is jogosult.

A Felügyeli Bizottság tagjai:

1. Tóthné Laki Éva
 lakcím: 7030 Paks, Építik u. 35.
 anyja neve: Kónya Éva
 születési hely, idi: Paks, 1963. május 25.
 állampolgársága: magyar

2. Balázs Imre
 lakcím:7100 Szekszárd Wossinsky ltp. 11.
 anyja neve: Rácz Anna
 születési hely, idő: Budapest, 1963. szeptember 22.
 állampolgársága: magyar3. Rudolf László
 lakcím: 7140 Bátaszék, Nyéki u. 26.
 anyja neve: Ferenc Zsófia
 születési hely, idi: Bátaszék, 1955. augusztus 11.
 állampolgársága: magyar

7) Az Alapítvány – korlátlan felelősséggel nem járó – vállalkozói, gazdasági tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fi, illetve kizárólagos tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A vállalkozói, gazdasági tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 17 §-a szerinti befektetési tevékenységet nem folytat. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesíti okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

8) Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány 6. pontban megjelölt képviselőinek együttesen van, akik megfelelnek a Ptk 74/C. §. (3) bekezdésében foglaltaknak.

9) Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10) Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszőnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezik kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

Összeférhetelenség

10/A) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.


Szekszárd, 2008. március 15.
Papp Csaba
alapító
„Mattolna Tehetségkutató” Alapítvány Alapító Okirata


Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe veheti nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíti okiratnak megfeleli cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyeli bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe veheti nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíti okiratnak megfeleli cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet az Alapítvány Kuratóriumi vagy Felügyeli Bizottsági tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőzi két évben legalább egy évig - vezeti tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A Kuratóriumi és. a Felügyeli Bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt és valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv 74/A–74/F. §-ai, az 1990. évi I. törvény, valamint a 2001. évi CVI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

12) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Tolna Megyei Bíróság általi
nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.


Szekszárd, 2008. március 15.
Papp Csaba
alapító


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz